Civ_Ashoah_logo_fond_couleur
cropped-websTC_Logo-main-RGB.png
Civ_Ashoah_logo_fond_blanc

Civ-Ashoah

(Polska wersja poniżej)

NEW INTER-EUROPEAN PROGRAM

 

The Taube Center for Jewish Life & Learning Foundation is pleased to announce its participation in Civ-Ashoah, a new European educational initiative. The project is coordinated by the Ligue de l’enseignement (France) in partnership with Arci (Italy) and our Foundation (Poland). 

The project explores a transnational understanding of history, the remembrance of the Shoah and its impact on European societies through the prism of the Ashkenazi culture. Participants from different generations and professions will be invited to debate and exchange ideas, as well as co-create tools to raise awareness about the Shoah and the Ashkenazi community. These tools can then be used to combat indifference and discrimation in an array of educational and cultural environments.

The project is co-financed by the “Citizens, Equality, Rights and Values” program and aims to develop new approaches letting deepen the understanding of the impact and consequences of the Shoah within Europe, as well as different forms of antisemitism in the European civil society. A premise for the educational program is that the lack of understanding of Ashkenazi Jewish history and culture as an integral part of European history encourages “otherness”, myths, and stereotypes.  An appreciation for the Ashkenazi Jewish experience will enable participants to understand its richness, what was destroyed during the Shoah, and how it has and continues to impact European societies. 

The project addresses such challenges as guilt and responsibility, historical truths, and conflicting narratives. Moreover, it reflects on such universal problems as discrimination and hatred of the “other” as they manifest themselves in contemporary society. The importance of investigating and learning from a difficult past and the ensuing traumas in order to promote tolerance and respect towards acceptance and “difference” will be highlighted.

Therefore, each partner will identify educational, artistic and cultural resources to illustrate the Shoah through the prism of Jewish Ashkenazi culture. Those resources will be shared and tested by a wide range of participants during several events which will take place in each partner country.  

The project’s first event in Poland will take place in Warsaw on October 23 at the Emanuel Ringelblum Jewish Historical Institute. Up to 50 participants will be invited to take part in an interactive learning program. More information will be posted closer to the date of the event.

NOWY PROJEKT EUROPEJSKI

Fundacja Centrum Taubego na Rzecz Edukacji i Życia Żydowskiego ma przyjemność ogłosić swój udział w Civ-Ashoah, nowej europejskiej inicjatywie edukacyjnej.

Projekt ten, koordynowany przez Ligue de l’enseignement (Francja) we współpracy z Arci (Włochy) i Fundacją Centrum Taubego (Polska), ma na celu zaprezentowanie, poprzez pryzmat kultury społeczności aszkenazyjskiej, sposobów ponadnarodowego rozumienia europejskiej historii, pamięci o Zagładzie i jej wpływu na europejskie społeczeństwa.

Uczestnicy wywodzący się z różnych pokoleń, przedstawiciele różnych zawodów, zostaną zaproszeni do debaty i wymiany idei  a także do współtworzenia narzędzi analitycznych, które posłużą do podniesienia świadomości na temat historii Aszkenazyjczyków z uwypukleniem w niej roli Zagłady. Wypracowane narzędzia będzie można wykorzystać w walce z dyskryminacją, rasizmem, uprzedzeniami i obojętnością. 

Projekt jest współfinansowany przez program „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości”, mający na celu ochronę i promowanie praw oraz wartości zapisanych w traktatach UE i w Karcie praw podstawowych UE, w szczególności poprzez wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i ponadnarodowym.

Założeniem niniejszego programu edukacyjnego jest wykazanie tego, że brak zrozumienia integralności historii i kultury Żydów aszkenazyjskich w historii Europy, sprzyja rozpowszechnianiu mitów i stereotypów, prowadzi również do społecznego przyzwolenia na popełnianie przestępstw dyskryminacyjnych wobec “innych”, “obcych”.

Poznanie i zrozumienie historycznego doświadczenia Żydów aszkenazyjskich zawierać się będzie w odkrywaniu przez uczestników  jego wielowiekowego bogactwa, z podkreśleniem różnorodności diaspory europejskich Żydów. Ukazany zostanie także ogrom strat poniesionych przez tę społeczność wskutek Zagłady. W zamierzeniach projektu chcemy podkreślić wpływ historii na współczesność  Europejczyków, którzy tworzą mozaikę etnosów, kultur i religii.

Projekt podejmuje wyzwania takie jak kwestie winy i odpowiedzialności, obojętności, odkrywanie prawdy historycznej, godzenie sprzecznych narracji oraz walka z obecnymi we współczesnych społeczeństwach zjawiskami dyskryminacji i nienawiści do „innych”, . Podkreślone zostanie znaczenie badania trudnej przeszłości i wynikających z niej traum w celu uczenia się na ich podstawie promowania tolerancji oraz szacunku dla akceptacji naszych “różnic”.

Każda z organizacji biorących udział w programie przygotuje zasoby edukacyjne, artystyczne i kulturalne, dla zilustrowania Zagłady widzianej poprzez pryzmat żydowskiej kultury aszkenazyjskiej. Zasoby te będą udostępniane i używane przez szerokie grono uczestników podczas kilku wydarzeń, które odbędą się w każdym z krajów, siedzib partnerskich organizacji.

Pierwsze wydarzenie w ramach projektu odbędzie się w Polsce 23 października 2022 r., w w siedzibie warszawskiego Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma. Do udziału w interaktywnym programie nauczania zostanie zaproszonych 50 uczestników.

Więcej informacji o programie i możliwości uczestnictwa w nim będziemy publikować na naszej stronie internetowej oraz mediach społecznościowych bliżej terminu wydarzenia.

Wszelkie pytania dotyczące programu prosimy adresować do jego koordynatorek:

Marty Eichelberger-Jankowskiej: mjankowska@centrumtaubego.org.pl

 oraz

Aleksandry Sajdak: asajdak@taubejewishheritagetours.com